De stichting heeft ten doel:

I. Het bevorderen van de situatie van gemarginaliseerde soedanese gemeenschappen op  sociaal, cultureel, economisch en milieugebied, door het opbouwen van het weerstandsvermogen van vrouwen  tegen rampen, klimaatverandering en andere schokken. Daarbij wordt de rol van vrouwen in het openbaar beleid en bestuursorganen benadrukt en gestimuleerd;
II. het toerusten van meisjes en vrouwen die deel uitmaken van deze gemeenschappen met vaardigheden om duurzame maatregelen toe te passen op het gebied van  water, sanitatie, hygiëne, gezondheid, aanpassing landbouwpraktijken, het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, voedselzekerheid, landbezit en maatschappelijk ondernemerschap;
III. het bevorderen van de participatie van vrouwen bij de oplossing van conflicten en bij vredes- en herstelprocessen;
IV. het verbeteren van netwerken (mede) om ervaring uit te wisselen op het gebied van klimaatverandering, de gevolgen daarvan en het ontwikkelen en gebruiken van duurzame maatregelen dienaangaande, alsmede het beïnvloeden van klimaatbeleid op lokaal, regionaal, nationaal en globaal niveau;
V. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin;waarbij er naar wordt gestreefd dat principes van gendergelijkheid en gelijkberechtiging van man en vrouw leidend zijn in de verwezenlijking van dit doel.

Voorkom digitale uitsluiting

Ontwikkel je digitale vaardigheden verder, doe
mee en draag bij aan een inclusieve en veilige
samenleving.

3-Projecten in Sudan
Om onze doelen te bereiken werken wij samen met lokale initiatieven in Soedan en zetten de belangen van vrouwen en Meijes steeds centraal.
Met de steun van vrijwilligers en de vrijgevige particuliere en zakelijke donateurs, zal Stichting SARE noodzakelijke projecten realiseren om mensenlevens positief te beïnvloeden. Wij onze strijd tegen armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid.

3.1 Project sociale cohesie voor duurzame vrede

Project achtergrond

Deze project is geïmplanteerd in Bassonda Al- Gedarif staat.Tijdens het huidige conflict wordt de staat Gedarif beschouwd als een van de veilige staten waar geen gevechten plaatsvinden. staten die interne ontheemden (IDP’s) opvangen uit Khartoum, Darfur en andere door oorlog getroffen staten (de meerderheid van de IDP’s zijn vrouwen en meisjes). Sommige worden opgevangen binnen de lokale gemeenschappen en sommige wonen in opvangcentra voor IDP’s en punten waar de meeste IDP’s verblijven . Vrouwen en kinderen in de staat worden geconfronteerd met marginalisering, armoede en mensenrechtenschendingen, en vrouwen lopen het risico van seksueel en gendergerelateerd geweld
Met de uitbreiding van de gevechten naar de staat Gezira in december 2023 bestaat er een groot risico dat de gevechten zich uitbreiden naar de staat Al Gedarif, de staat die het dichtst bij de staat Gezira ligt.

Vanwege zijn multi-etnische samenlevingen bestaat het risico dat Al Gadrif te maken krijgt met lokale conflicten vanwege hun sterk gepolariseerde karakter. Bovendien zagen deze staten vóór de oorlog aanzienlijke polarisaties tussen hun politieke en maatschappelijke componenten, waardoor ze potentiële gebieden werden waar de huidige oorlog zich zou kunnen verspreiden.

Met het project sociale cohesie voor duurzame vrede SARE in Samen working met sticting Baitna Center for Woemne and Child Development (BCWCD), Al Gadarief state bij dragen aan duurzame vrede in Soedan door vrouwen en jongeren sterker te maken als krachtige vredesbouwer.

Specifieke doelstelling van het project zijn:
⦁ Om het begrip van vrouwen en jongeren over vrede en vreedzaam samenleven op te bouwen en voorvechters van de vrede te worden
⦁ Helpen bij het opbouwen van een vreedzaam samenleven tussen de gastgemeenschap en de intern migrerende bevolking.
⦁ om de WPS-agenda vooruit te helpen in Soedan om ervoor te zorgen dat vrouwen meedoen in en leiding geven aan de inspanningen in vredesprocessen, als boeiend vrouwen zullen langdurige vrede bevorderen en beveiliging

Project aanpakt

De SARE-BCWCD -aanpak op het gebied van sociale cohesie hangt af van het vergroten van de mate van vertrouwen tussen de gastgemeenschappen en ontheemden en binnen de samenleving, en van de bereidheid om collectief deel te nemen aan een gedeelde visie op duurzame vrede en gemeenschappelijke ontwikkelingsdoelen.

Projectactiviteiten

Stichting Bitna center for women and Child Development bracht ontheemde vrouwen en hun gezinnen en gemeenschapsleiders samen om het sociale weefsel in de plaats Bassonda, in de staat Gadarief, te versterken. BCWCD heeft potentiële zorgen over bescherming geïdentificeerd en gewerkt aan een responsplan dat de last van ontheemding verlichtte rekening houdend met de oproepen van zowel ontheemden als gastgemeenschappen,”
Het project trainde en organiseerde dialoogsessies voor ontheemde vrouwen, jongeren en leden van particuliere organisaties, hun personeel en vrouwen uit de gastgemeenschap in vrede, vreedzaam samenleven om de deelnemers te voorzien van basiskennis over vrede en vreedzaam samenleven en een cultuur van vrede, haattaal as evenals methoden voor het oplossen van conflicten. Het verbeteren van het aanbieden van inclusieve formats voor interactie, dialoog, reflectie en uitwisseling.
Het project ondersteunt in zijn activiteiten ook de psychologische gezondheid en de rechten van vrouwen. In samenwerking met ontheemden en leden van de gastgemeenschappen zet het project lokale initiatieven op die helpen vreedzaam samenleven te bevorderen, zoals het vrouwenvredescomité. Deze omvatten culturele evenementen, schilderworkshops voor kinderen en jongeren.
Met de steun van vrijwilligers en de vrijgevige particuliere en zakelijke donateurs heeft stichting SARE het project gerealiseerd.

Oorlog in Soedan


Tijdens de Ramadan op 15 april 2023 begon een burgeroorlog tussen twee rivaliserende facties van de Soedanese Volkskrijgsmacht en de paramilitaire groepering Rapid Support (RSF) onder leiding van Abdel Fattah al-Burhan, en de paramilitaire Rapid Support Forces onder Hemedti. geconcentreerd rond de hoofdstad Khartoem en de regio Darfur. Op 21 januari 2024 waren minstens 13.000 à 15.000 mensen omgekomen en raakten 33.000 anderen gewond. Op 29 december 2023 waren ruim 5,8 miljoen mensen ontheemd en ruim 1,5 miljoen anderen waren het land ontvlucht als vluchteling, en veel burgers in Darfur zijn omgekomen als onderdeel van de massamoorden in Masalit in 2023.
De oorlog begon met aanvallen van de RSF op overheidslocaties, terwijl in heel Soedan luchtaanvallen, artillerie en geweervuur ​​werden gemeld. De steden Khartoem en Omdurman waren verdeeld tussen de twee strijdende partijen, waarbij al-Burhan zijn regering naar Port Sudan verplaatste toen RSF-troepen de meeste overheidsgebouwen van Khartoem veroverden. Pogingen van internationale machten om te onderhandelen over een staakt-het-vuren culmineerden in het Verdrag van Jeddah, dat de gevechten niet stopte en als ineffectief werd opgegeven.
In de daaropvolgende maanden ontstond er een patstelling, waarin de twee partijen zich vervolgens gezelschap kregen van rebellengroepen die eerder tegen de Soedanese regering hadden gevochten. Medio november hadden de facties Minni Minnawi en Mustafa Tambour van de Sudan Liberation Movement zich officieel bij de oorlog aangesloten ter ondersteuning van de SAF, naast de Justice and Equality Movement (JEM). Daarentegen bundelde de Tamazuj-beweging de krachten met de RSF, terwijl de Abdelaziz al-Hilu-factie van de Sudan People’s Liberation Movement-North SAF-posities in het zuiden van het land aanviel.

Vanaf oktober begon het momentum opnieuw richting de RSF te slaan, toen de paramilitairen de strijdkrachten in Darfur versloegen en winst boekten in de staat Khartoem, Kordofan en Gezira. Verdere onderhandelingen tussen de strijdende partijen hebben tot nu toe geen significante resultaten opgeleverd, terwijl veel landen militaire of politieke steun hebben verleend aan al-Burhan of Hemedti.

Er zijn nu 8,1 miljoen mensen op de vlucht als gevolg van het uitbreken van het conflict in Soedan sinds april 2023, waarvan 6,2 in eigen land en 1,7 miljoen in buurlanden.

2.1 Impact van de oorlog tegen vrouwen en meisjes

Vrouwen en meisjes worden geconfronteerd met escalerende bedreigingen van de bescherming en verminderde toegang tot basisvoorzieningen
diensten, zoals essentiële gezondheidszorg, in conflictgebieden in Soedan sinds het begin van het conflict op 15 april 2023. Ontvoering, gedwongen verdwijningen en conflictgerelateerd seksueel geweld (CRSV), waarbij vaak gewapende groepen zoals de Rapid Support Forces (RSF) betrokken zijn, zijn wijdverbreid.De situatie bouwt voort op het historische gebruik van CRSV in Soedan in tijden van conflict, met name het gebruik van verkrachting als oorlogswapen. Bepaalde groepen zijn dat wel met een bijzonder hoog risico op gendergerelateerd geweld (GBV) en andere mensenrechtenschendingen.
Deze groepen omvatten ontheemden en vluchtelingen die in overvolle, slecht verlichte opvangcentra wonen met een lage beveiliging. Het gebrek aan toegang tot onderwijs als gevolg van het conflict heeft het risico voor meisjes vergroot vroege huwelijken en GBV. Ondanks de toenemende gezondheidsrisico’s, zoals de huidige cholera-uitbraak, de toegang van vrouwen en meisjes tot essentiële gezondheidszorg is sterk verminderd
Dit omvat levensreddende reproductieve gezondheidszorg en gezondheidszorg voor moeders. Menstruatie
De schaarste aan hygiëneproducten tast ook hun waardigheid ernstig aan . Ondanks de verhoogde bescherming en gezondheidsbedreigingen waarmee vrouwen en meisjes in Soedan worden geconfronteerd.
De humanitaire respons wordt geconfronteerd met aanzienlijke belemmeringen bij het voldoen aan de daarmee samenhangende behoeften.
Problemen op het gebied van beveiliging en toegang belemmeren effectieve reacties, ondanks pogingen om dit te bereiken ruim 170.000 mensen, heeft een aanzienlijk financieringstekort de vooruitgang belemmerd. Ondersteuning van de geestelijke gezondheidszorg voor overlevenden van mensenrechtenschendingen en degenen die door het conflict zijn getroffen, blijft in het algemeen bestaan beperkt en in sommige staten ontbreekt het aan op de overlevenden gerichte gezondheidszorg. Soedanese vrouwenactivisten en belanghebbenden uit het maatschappelijk middenveld zijn door hun inspanningen naar voren gekomen als belangrijke aanjagers van positieve verandering betrokkenheid bij vredesinitiatieven, humanitaire inspanningen en maatschappelijke organisaties, opbouwen over de erfenis van de deelname van vrouwen aan het verzet en de revolutie van 2019. Zij toch worden geconfronteerd met uitdagingen, aangezien vrouwelijke mensenrechtenverdedigers specifiek het doelwit zijn van geweld

Doelstelling Soedan

De stichting heeft ten doel:
I. Het bevorderen van de situatie van gemarginaliseerde soedanese gemeenschappen op  sociaal, cultureel, economisch en milieugebied, door het opbouwen van het weerstandsvermogen van vrouwen  tegen rampen, klimaatverandering en andere schokken. Daarbij wordt de rol van vrouwen in het openbaar beleid en bestuursorganen benadrukt en gestimuleerd;
II. het toerusten van meisjes en vrouwen die deel uitmaken van deze gemeenschappen met vaardigheden om duurzame maatregelen toe te passen op het gebied van  water, sanitatie, hygiëne, gezondheid, aanpassing landbouwpraktijken, het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, voedselzekerheid, landbezit en maatschappelijk ondernemerschap;
III. het bevorderen van de participatie van vrouwen bij de oplossing van conflicten en bij vredes- en herstelprocessen;
IV. het verbeteren van netwerken (mede) om ervaring uit te wisselen op het gebied van klimaatverandering, de gevolgen daarvan en het ontwikkelen en gebruiken van duurzame maatregelen dienaangaande, alsmede het beïnvloeden van klimaatbeleid op lokaal, regionaal, nationaal en globaal niveau;
V. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin;waarbij er naar wordt gestreefd dat principes van gendergelijkheid en gelijkberechtiging van man en vrouw leidend zijn in de verwezenlijking van dit doel.