Stichting Action in Resilience and Empowerment kortweg Stichting SARE genoemd, is een vrijwilligersorganisatie door en voor meisjes en vrouwen in Delft en omstreken. SARE is op 17 juni 2017 opgericht en wil zich in haar activiteiten specifiek richten op het bevorderen van emancipatie en het integratieproces van vrouwen vooral voor vrouwen en meisjes vooral met migratieachtergrond.

Visie

Een wereld creëren waarin alle meisjes en vrouwen redzaam zijn en hun volledige potentieel bereiken.

Missie


Bereiken en ondersteunen van meisjes en vrouwen om (meer) mee te doen aan de samenleving, zodat zij stappen vooruit kunnen (blijven) zetten in hun emancipatie-, integratie-, en ontwikkelingsproces

Voor wie?

Stichting SARE is er voor meisjes en vrouwen die zich willen ontwikkelen en stap vooruit willen

Zetten .

Doelstelling van SARE

Het algemeen doel van SARE is het bijdragen aan het realiseren van duurzame ontwikkelingsdoelen in Nederlands en de wereld als onderdeel van partnerschap en goodwill.

SARE streef naar:

  • Het creëren van harmonieuze samenleving waar gelijke rechten, kansen en vrijheden voor ieder ongeacht sekse is vanzelfsprekend.

  • Het versterken (empowerment) van meisjes en vrouwen ;Wij helpen vrouwen hun eigen kracht en
    talent(en) te ontdekken, dit te ontwikkelen en in te zetten voor een actieve rol in de samenleving.

  • De Bevorderen van vrouwen- en mensenrechten, gendergelijkheid, economische betrokkenheid en politieke participatie, evenals uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen CEDAW.

  • Het scheppen van de juiste economische, culturele en sociale voorwaarden waarin ieder de mogelijkheid heeft een (economisch) zelfstandig bestaan te verwerven.

  • Het verbeteren van de positie van vrouwen in het publieke en privédomein.

SARE probeert haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het organiseren van activiteiten die gericht zijn op meedoen zoals deskundigheidstrainingen, voorlichtingsavonden en discussiebijeenkomsten en individuele coaching en begeleiding . Dit met name ter zake van de volgende onderwerpen: vrouwenemancipatie en empowerment, gezondheid, welzijn, veiligheid , vrouwen rechten , werk en jeugd.
  • Het opzetten en in stand houden van een website informatiebron alsmede het verzamelen en aan derden beschikbaar stellen van schriftelijke informatiebronnen;
  • Het geven van (beleid) advisering over het emancipatie en genderbeleid op lokaal-nationaal-en Europees-internationaal niveau

Hoe werkt SARE?


Het bijbrengen van vaardigheden doet SARE door verschillende trajecten, projecten en
activiteiten aan te bieden.
Middels coaching, en educatie worden vrouwen in staat gesteld hun weg te vinden richting
zelfstandigheid en een actieve rol in de samenleving. SARE biedt daartoe een laagdrempelige en veilige omgeving waarin persoonlijke wensen en mogelijkheden centraal.
Deze hebben een ondersteunende, stimulerende en versterkende werking. Hierdoor dragen ze bij
aan de individuele ontwikkeling van iedere meisje en vrouw die bij SARE binnenstapt.

 

Bij SARE werken we aan internationaal vastgelegde Duurzame Ontwikkelingsdoelen [Sustainable Development Goals | SDG’s]. Zo maken we samen met vrouwen en meisjes wereldwijd de aarde een betere plek, uiterlijk in 2030.

We richten ons vooral op doel 5: gelijke rechten voor mannen en vrouwen, en empowerment voor vrouwen en meisjes. En op doel 1: het uitbannen van armoede. En doel 8: werkgelegenheid voor iedereen.

En doel 13:Klimaatactie

En doel 16 : Vrede, justitie en sterke publieke diensten